Последние публикации

Балмуздак-Балалык-Аттракцион

Балмуздак-Балалык-Аттракцион

Балдардын бактылуулуктан жа\ырган кълкъсъ дайым бир эле ъй-бъл=нън эмес, дъйн=нън тынч, бакубат жашоосунан кабар берет. Бъткъл дъйн=лък балдарды коргоо кънънд= бардык ата-энелер чърп=л=рън кубандырып к=ч=г= чыгарып ойнотот, белектерди беришет. Шаар мэриясы да калаанын кичинекей тургундарын майрамы менен куттуктап, аларга салтка айланып келген майрамдык иш-чарасын бул жолу да уюштурат. «- 1-июнь Эл аралык балдарды коргоо кънън= карата «Барпы» драма театрында салтанаттуу майрамдык азем болот. Ага жергиликтъъ бюджеттен 250 ми\ сом акча каражаты б=лънг=н. Бул кънъ балдарга акысыз шириндиктер, балмуздактар таркатылып, эрте\ мененки саат 9дан кечки саат 16:00г= чейин балдардын каруселдерге бекер ойноосуна мъмкънчълък тъзъл=т. Ал эми шаардагы 18 жашка чейинки мъмкънчълъгъ чектелген 419 балага 500 сомдон материалдык сыйлыктар ыйгарылат. Ошондой эле алардын руханий жан дъйн=сън байытуу максатында театрдан «Кожонасрединдин жооруктары» аттуу спектакль к=рг=зъл=т. Андан сырткары «Биздин балдар – планетанын келечеги!» аттуу бир айлык жарыяланган. Анын алкагында «Кыргызстан балдары – тынчтык ъчън» аталыштагы балдар арасында фестивалы, балдардын кол =н=рчълъгъ боюнча к=рг=зм=л=р уюштурулууда. Ошондой эле 14-жашка чейинки =спъръм балдар коомдук транспортордо акысыз ташылат», - дейт шаардын вице-мэри Гълзат Алимбаева.

Биздин шаардын жаш балдары Эл аралык балдарды коргоо кънънд= кандай майрамдаганды каалашарын билъъ ъчън алар менен ой б=лъштък.

Айдай Жороева, Жалал-Абад шаарынын тургуну

Майрам кънъ апам менен паркка барам. Ал жактан =зъм= жаккан момпосуй, шоколад, балмуздактарды жейм. Атракциондорго тъш=м.

Зилола Хамиракулова, Жалал-Абад шаарынын тургуну

Паркка барып, каруселдерге тъш=м. Коко-кола ичем, балмуздак жейм. Апамдарга эмне алгым келсе ошонун баарын алдырам.

Абдурасул Садыков, Жалал-Абад шаарынын тургуну

Биздин майрам болгондо карындашым эк==бъз паркка барабыз. Ал жакта балдар к=п болот ошолор менен ойнойбуз. Парктагы каруселдерге тъшъп, балмуздак жеп, сок ичебиз. Мурда да майрам болгондо апам мага банан алып берген. Дагы майрамыбыз болгондо мен кепка белекке алгым келет.

Кенже ТЫНЫМБЕК кызы

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у вас есть аккаунт на сайте, пожалуйста, войдите.
Только зарегистрированные пользователи могут отправлять запросы в Комиссию по рассмотрению жалоб на СМИ. Если у вас есть аккаунт, пожалуйста войдите.

Пока ни одного комментария...