Элдик жаңылыктар

Иши илгерилеген ишкана

  • Автор: Эген Садабаев
  • Аймак: Ысык-Көл
  • Жарыяланган: 13.06.2016 @ 14:45
Иши илгерилеген ишкана

Ак-Суу районунун борборундагы Теплоключенка айыл окмотуна караштуу муниципалдык ишкананын алгылыктуу иш-аракеттери

• ТАЗАЛЫК – ЁМЩР БУЛАГЫ

ИШИ ИЛГЕРИЛЕГЕН ИШКАНА

Ак-Суу районундагы Теплоключенка айыл ёкмётщнё караштуу «Тазалык – Ак-Суу» муниципалдык ишканасы 2015-жылдын февраль айында тщзщлгён. Айылдык Кеъештин депутаттарынын колдоосуна алынган ишканага жергиликтщщ бюджеттин каражатына «МТЗ-82» щлгщсщндёгщ 2 даана трактор (бири – жщктёгщч, экинчиси - экскаватор) сатылып алынган…

Чындыгында, ар нерсени жаъыдан баштап, ишти талаптагыдай нукка салу – тщмён тщйшщктщ жаратаары белгилщщ. Аталган ишканага жетекчи болуп дайындалган Теплоключенка айылдык Кеъешинин экс-депутаты Кубан Тыналиев да мындай кыйынчылыктарды башынан ёткёрдщ. Тийиштщщ адистерди таап, айлыгы ёп-чап кызматка тартуу, айыл тургундары, райборбордогу ишкана, уюм, мекемелердин жетекчилери менен таштандыларды ташып-чыгаруу, ёз чёлкёмдёрщндёгщ тазалыкты сактоо боюнча «тил табышуу» эле эмне деген «баш оорутмалар»!.. Кыскасы, ал аз убакыт аралыгында ишти жёнгё салууга жетишти.

Учурда райборбор тазалыгы акырындык менен тартипке салынууда. Аталган ишкана таштандыларды атайын тщзщлгён графикке ылайык ташып-чыгаруу боюнча айылдын ар бир тургуну, ишкана, уюм, мекемелер менен ёз ара келишимдерди тщзщп, ижарага алынган автомашиналар ал графикти так сакташууда. Азыр жергиликтщщлёр да мындай тартипке кёнщп калышты.

…Бул кщнщ биз «Тазалык – Ак-Суунун» жетекчисине райборбордогу Боронбай-хан кёчёсщнщн аягынан, кайнаган иш щстщнён кезиктик.

- Бул жерде кыйла жылдардан бери «жапайы таштанды» жайы пайда болуп, айланага жагымсыз жыт гана «тартуулабастан», ылдый, «Жыргалаъ» дайрасы тараптагы мал сарайларына, айдоо аянттарына кетщщчщ жолду да бщтёй баштаган,- дейт К.Тыналиев. – Ошондуктан, аны тазалап, чымга айланган таштандыларды ташып-чыгаруудабыз. Буга чейин Октябрь жана Шапак-ата кёчёлёрщндёгщ ушул сыяктуу «жапайы дёбёлёрдщ» жок кылдык. Таштандылардан арылтылган аянттардын кёлёмщ болжол менен 1 гектарга жакын. Айылдык депутаттар менен кеъешип, бул муниципалдык жерлерди жеке турак-жай салу кезегинде турган жаштарга берели деген тилек бар. Быйыл жаздан бери эле 720 метр/куб кёлёмщндёгщ таштандылар чыгарылды. Айылдык депутатар жакында бизге 2 автоунаа сатып алууга каражат бёлгён. Азыр аларды сатып алуу боюнча иштерди алып баруудабыз. Алар келсе – азыркыдай автомашиналарды ижарага алууга кетип жаткан чыгымдарыбыз да азайып, ишибиз да илгерилейт эле…

Ооба, «Туулганына эмес – тураарына сщйщн» дегендей, жаъы ишкананын алгачкы аракеттери жаман эмес. Тек гана райборбор тургундары, ишкана, мекеме, уюмдары таштандыларды ташып-чыгаруу боюнча тщзщлгён келишимде кёрсётщлгён тёлёмдёрщн ёз убагында тёлёп, тазалыкты сактоо ишинде «Тазалык – Ак-Сууга» кёмёктёш болсо деген эле ийги тилек…

Эген САДАБАЕВ,

«Ак-Суу баяны» газетасынын редактору,

Ысык-Кёл облусу

• Иштин жщрщшщнён кёз ирмемдер (ортодогу – К.Тыналиев).

Бул жерде сиз өз жаңылыгыңызды жарыялай аласыз..