Акыркы макалалар

Аалам мыйзамдары. Доор чакырыгы

Аалам мыйзамдары. Доор чакырыгы

Жаңы доор бизге эмнени алып келет?

(Жомокторго кайрылуу)

Шайдоот: «Мезгил сабактары»

Кең мейкиндикте тыным албай айлануу жасап турган асман телолору, планетардык жана галактикалык системалар - табиятына берилген багыттарында гана кыймыл жасап тегеренээрин билебиз.

Адамзат дүйнөсүнө жаңы доордун келишин аныктаган кубулуш эмнеде?

Ал - биздин бир тууган галактикабыз менен кошуна галактиканын айлануу октору өзөк уюлдары аркылуу кездешип, кайра алыстаганынын натыйжасында болмокчу. Мындай жакындашуулар ар качан болуп келгени менен, ушул жолкусунда алар өзөк октору менен кезигишип жатышкандыктан, кубатын сыртка дейре тээп, чимирилген өзөктүк энергиялары чырмалышып, жаңы куюнду (вихрь) пайда кылат. Андан ары эки галактика бири-биринен алыстап баштаган сайын, өзөктөрдөн чыгып чырмалышып пайда болгон куюн кайрадан жазылууга аргасыз болот да, тетири имерилүүгө кетет. Биз Саманчы Жолунун өзөгү аркылуу кармалып турганыбыздан кийин, анда болгон ар бир кыймылды, үн менен жарыкты ташып турган унаа энергияларынан да тыш, өтө кубаттуу өткүр энергиялар аркылуу көз ирмемчелик убакыт закымында илеби бизге чейин жетет.

Анын жердеги адам затына таасири кандай?

Мына ушул жолкуда биздин рухтук дем-кубатыбыз Саманчы Жолунун алкагында алгачкы жолку куюндун жазылуусунун күчүн биринчи ирет кабылдайт. Дал ушул кубулуш адамзат сферасына Сол Кайып аталышындагы энергетикалык жаңы жыштыктын толкундарын алып келет. Анын натыйжасында адамдын сөөгүндө уктап келген, буга дейре эч качан козголбогон касиеттер жанданат. Физиологиялык көз караштан алганда, ДНК күчү кубаттанат жана мээ нейрондору активдүү кыймылга кирет. Нейрон - бул нерв борбору (мээ түйүн), андан чыккан нерв жипчелери илимде дендрит (чачыкчалар) деп аталат. Мээ нейрондорубуздун активдүү кыймыл жасап башташы нерв борбору болгон нейрондун өзгөрүшү менен эмес, нерв жипчеси болгон дендриттин өзөгүндө жаткан алты кырдуу мончок сымал (аары уюгунун формасы) жука чынжырчалардын ортолугундагы байланыштын ачылышы менен болот (эл аман болсо, жер аман болсо 20 жылдан кийин бул нерсе илимде аныкталат).

Адамдарда феномендүү шыкты ойготуучу алиги сол кайыптын илеби менен жанданган мээ түйүндөрүбүздүн жогорку чеберчилигин Улуу доор келгенде туура пайдаланышсын деп, биздин ата-бабаларыбыз каада-салтка КОД катары кийирип, ар заманда ырымын жасай келишкен.Анын айкын мисалы бул: наристени бешикке салаарда алгач бешиктин жасалгасынан кийин, бир топ чүкөнү бешиктин ичине калчайт да, эне башка энелерден сурайт: «оңбу, оңбу?» деп. Жооп албетте биз угуп-билип жүргөндөй «оң, оң, оң!» болот. Мында катылып жаткан сыр - жогору жактагы айтылган, табиятынан ар бири оң тегеренген куюндардын күүсүнө толгонуп келген жан-демибиз алгачкы ирет сол тегеренүүнүн күүсүнө туш болгондо, аны туура кабылдап, андан ары эсен-соо оңго кошулуп кетсин деген энергетикалык сырдуу КОД болгон экен. Качандыр бир мезгилде адамзаты жаңы доордун босогосуна келгенде, сол тегеренүүнүн илебинен апаатсыз өтсүн деп, ушундайча ырымдалган жөрөлгө аркылуу ата-бабаларыбыз биздин сөөккө ыйык демди салып коюшуптур.

Пирлердин адамзат дүйнѳсүндѳгү миссиясы

«Мезгил сабагында» (Шайдоот) сол илеп «сол кайып» деп аталып, ал эми илимий термини боюнча ушул эле маалымат булагында «космостун активдешкен кубаттуу энергетикалык резонансы» деп берилет. Адамдар азыркы күнгө чейин жаратып келишкен феноменалдуу кубулуштардын бардыгы тең (способность материализовывать, дематериализация физического тела - кайып болуу ж.б) оң кайып аталышындагы энергиялар менен жасалып келинген. Табияттагы жана жаратылыштагы жан-жаныбарлар менен болуучу кубулуштарды көзөмөлдөөгө Улуу Теңирдин кудурети менен ар кандай функцияларды аткарууга атайын кызматчы энергиялар коюлуп, алар Пир деп аталган. Пирлердин адамзат дүйнөсүндөгү миссиялары буга чейин оң кайыптын күчү менен аткарылган. Эми болсо ѳзгөчө жыштыктагы жаңы энергияга биздин физиологиялык түзүлүштөгү денебиз ылдам көнүгүшүп кетүүсү үчүн, буга чейин иштеп келген оң кайыптын пирлери, биз сол кубат менен оозанып калганыбыздан кийин сол кайыптын пирлерин ээрчите келишип, бизге тааныштырышат.

Ушул сол тегеренүүнүн таасири менен мээ нейрондорубуз активдүү кыймылга келип, азыркыга дейре байкабаган көп нерселерди сезип баштайбыз.

Жалпы эле адамзатына эч качан кез келбеген мындай илептүү нурду Манас доорундагы аруу рухтар ошол кезде эле таанышып, Эң Жогорку Акыл Эстен ишааратталган көрсөтмө боюнча аны өз орду менен сыр кылып бекемдеп кетишкен экен.

Кеп, ошол чындыктай жомок же жомоктой чындык жөнүндө

Манас доорундагы аруу рухтардын чебер билермандыгы аркылуу пирлердин, перилердин, чилтендердин чогуу көмөктөшүүсү аркылуу кырк чорого карматылган найзалардын түпөгү менен мубакүлдөрүнө сырдуу энергиялар (нур, от) салынган.

ТҮПѲК – найзанын учу, канатча сымал ширетилген темир, жүрөктүн формасында.

МУБАКҮЛ – малдын кылынан түпөк ылдый бекемделип байланган чачык. Дүйнөдөгү бардык эл муну, согушта найза учу душманды жаралантса «темир менен суудан турган» найза бойлой сызылып агып, жоокердин колуна жеткенде найза сыйгаланып тайыбасын деп байлашкан, ушундай түшүнүшкөн. Ал эми «Мезгил сабагында»(3-том, аталышы «Сыр найзалар каякта», Шайдоот) мубакүлдүн накта кайыптык сыры ачылып берилет.

«Темир менен суудан турган» - кан же б.а. буладамдын денесиндеги суу жана кандын негизги составы болгон темир, гемоглобин, эритроцид. Биздин денедеги суу касиетин суунун пири Сулайман көзөмөлдөйт (Теңирдин алдында). Ал эми темир касиетин уста пири Дөөтүкөзөмөлдөйт. Усталардын ичинен «темирди сүйлөткөн» усталар өзгөчө белгиленип, азыркы унаа каражаттары менен очогубуздагы бардык керектүү темир шаймандары, техника, компьютер, банктагы алтындар да Дөөт үпиринин көзөмөлүндө экен.

Мына ушундай сырдуу нурлар бекемделгенден кийин, жөн найзалар Сыр найза аталып калган. Уста пири Дөөтү атанын көзөмөлү алдында ыйык усталар найза түпөгүнө ширетишкен нур – жер ааламынан башка чектерге байланышка чыгуучу ачкыч катары коддолуп, ал эми мубакүлгө уютулган нур болсо - бардык башка ааламдардын уңгу күчүн кармаган матрицалык энергия болгон. Эми келе жаткан доорго утурлай, адамдардын генетикалык синтези менен фильтрациясы жүргүзүлгөндө, ошол сыр найзалардын кубаты кайыптык сфералардан сүрөмөлөп туруучу, жука ааламдан генетикалык казатты жүргүзүүчү (генетикадагы напсини казатка алуучу) сырдуу найзалар болуп жатат.

Мээ нейрондору Манас доорунда эле өзгөчө кубатта иштеген аруу топ (Эң Жогорку Акыл Эстен жер цивилизациясынын эволюциялык жылышын алдыга сүрөмөлөөгө атайы нжиберилген аруу топ. Мээ нейрондору активдүү иштеген алардын негизги белгиси - «кабагы бийик, жазы маңдайлуу» болуу) найзаларга сырды бекемдеп алышкандан кийин, аларды улуу казатка(чоң казат)алып чыгышкан да, түркүн-түстүү миңдеген ДНКларга кайып, шилтеп урушкан. Жөн найза сыр найза болуп калгандан кийин, «темир менен суудан турганга» суугарылуучу ал найзалар тике урулган эмес. Ааламдагы Кара Куюндардын (черные дыры) айлануу траекториясынын үлгүсүнө салышып, инерциялык кубатына, радиустук аралыгы менен градустук жыштыктарда жаткан нурлардын илебинде айланта имеришип, душман жоокерлерине мелжеп шилтешкен. Кызыл-кыргын, тополоң-тоздо купуя сыр орнотулган найза кырк чоронун бирине да капысынан шилтенип калбашы үчүн, Каныкей эненин чеберчилиги менен чоролордунзоот кийимдерине пирлер менен перилердин жардамы аркылуу, жогоруда биз сѳз кылган сол кайыптын нурдуу илеби орнотулган.

Мына, адамзаты эми гана күтүп жаткан өзгөчө өткүр отту, тээ кылымдар илгери, Манас доорунда эле пайдаланууга Улуулуктан арзышып ыйык код кылып бекемдешкен экен. Сол нурлар зоот кийимдердин оң далысы менен сол каруусуна орнотулган. Чоң казатта капысынан чорону көздөй сыр найза шилтенсе, алиги жоо кийимдериндеги сол кайыптын нуру, сыр найзанын учун илеп оту менен тепкен. Себеби, кырк чоро чогуусу менен ааламдык жоокерге айланып кетүүлөрү үчүн, алардын дене боюна кадимки найзалар жаракат салган күндө да, алиги сырдуу найзалар эч кандай согулбашы керек эле. Ушул солотту Каныкей эне Умай эненин коштоосу менен түн перисиненсурап алышкан. Эмне үчүн түн перисинен, күн перисинен эмес? А чынында, мындай сол нурду күн периси гана бере алмак. Күн жарыгынын алдында не бир нурлар уюп жатат. Мындай нурлардын көптүгүнөн күнжарыгында бул нурлар кабатталып калып, көз ажыратуусуна эч бир илинбегендиктен, мындай касиеттүн дүн караңгылыгы аркылуу айырмаланып таанылмак. Ушул себептен улам аны түн перисиалып берет. Бирок, сол кайыптын отун түнпериси алып берээрден мурда, башкача айтканда эр адам (чоролор) үстүнө салаар зоотту ыйыктоонун алдында, жигит пири Шаймердендин уруксаты керек болгон. Анткени аны эр адамдар – чоролор кийип жатат. Бирок, бул уруксатты Шаймерден жеке чече алмак эмес. Себеби, жигит пири Шаймерден менен жылкы пири Камбарата «бир ооз» болушуп, ааламдык кызматтык орунда ушунчалык бир гармонияны таап алышкан экен, алар биригип Кентаврга айланып кетишиптир (Кеңтулпар). Алар эволюциялык прогрессте абдан бийик шайкештүүлүккө бирдей көтөрүлө алышкан, ошондуктан «бироозго» айланып, ушундайча «бирооз» деп аталышат.

Жогору жагы адам – Шаймерден пири – жүрөктөгү от - от стихиясы.

Ылдый жагы жылкы–Камбарпири – төрт аягы тыпырап жерде – жер стихиясы.

Кентаврдын кабылдоосуна Умай эненин коштоос уменен Каныкей эне жеткенде, Кентавр: “Мага аял адам биринчи ирет келип олтурат!” деген.

Чагылгандын оту бул жакта калсын, ал бийик сферада Кентаврдын каарынан укмуш оттор чабышкан. Каныкей эненин даражасы эки пирдин бирдей кабылдоосуна татыгандыгына ыраазы болуп турган Кентавр эмнеге каарданып алды экен? Себеби, катуу денеде канчалаган жер жарандары жашап өтпөсүн, аял энергиясын алып жүргөн эне аттуудан эч ким Кеңтулпардын алдына имерилип жакындабаптыр. Анткени, ага өзүнө теңдешкелген «бир ооз» гана бара алмак. Ал ким жанакаякта? Ал – кадимки жомоктордо гана эскерилип калган Русалка (балык кыз же суупериси дейбиз).

Русалка – белден жогору аял, аял пири Обо эне – абанын стихиясы.

Белден ылдый жагы балык– суу стихиясы – азиз касиети десе да болот (чешуйчатые, же океандын акыл-эстүү жашоочулары болгон киттер менендельфиндер).

Обо эне Адам атага алма жегизип койгондон бери (грехопадение) Русалка жаңы доор келгичекти батышында батып турат.Русалка эми эне адамдардын аруу кызматы, дил дүйнөлүк революциясы аркылуу Улуу доорго утурлай улуу азаттыкка чыгып, кайрадан «бир ооз» болуп Кентаврдын даражасына теңдеш даражага көтөрүлмөкчү.

Каныкей эненин аруулугунун бийиктиги ушунчалык болгон экен, Кентаврдын кабылдоосуна биринчи жана ошондой эле акыркы жолку уруксатты адамзат тарыхында аял аттуудан жалгыз гана Каныкей эне алыптыр, татыптыр. Батышында убактылуу жашынып турган Русалканын «бир ооздугунан» да артык, улуу миссияны аткара алган экен. Кентаврдын уруксаты менен кайрадан түн периси аркылуу күн перисинен алган сол кайыптын нурун уста пири Дөөтү атанын көмөктөшүүсү менен чоролордун жоо кийимине чегеришкен.

Эми жаңы доордун таасири алдында адамзаты, оң кайыптык пирлердин касиетин таанууга кайтуу менен бирге, жаңы кубулуштарга (өзгөчө феномендүү) жардамдашуучу сол кайыптын пирлеринин көмөгү менен ааламдагы Кара Куюндардын ичинде жаткан сырларды ачат экенбиз. Бул албетте, илимий-техникалык өнүгүүнүн күчү менен эмес, ыйык чеберчиликтердин, кайыптык шыктардын дарамети менен ачылмакчы.

Пирлерден азыр абдан катуулап иштөөчүлөрү Сулайман пири менен Дөөтү пири болуп саналат. Каныбыздагы суу менен темирдин касиетин жаңы нугуна салышат, Теңирдин алдында. Мындан тышкары Улуу доордун келиши менен Желдин пири Жел-Кайыптын жана Куюн пиринин кызматтары да оорлошуп, алар төмөндөгүдөй функцияларды аткарышат экен:

Жел-Кайып ааламдагы жел менен, суюктук менен жылган, ылдамдыкта болуп турган, учуп-сызган энергияларды стабилдештирүүдө кызматка туруп, анын ичинде биздин да денебизде чуркап турган кандын жоон жана ичке кан тамырлардагы ылдамдыктарын жөнгө салса, Куюн пири айлануунун ылдамдыктагы мыйзам ченемдүүлүктөрүн кубалап-бурап турат экен, мисалы, адамдын кан тамырындагы кандын бурулуш жасоо кыймылын жөндөөчү катары. Ал эми Куюн пиринин Теңирдин алдында глобалдуу кыймылды көзөмөлдөө ишин карасак, галактикалар аралык системанын чоң шамалдарынан бери Жел-Кайып менен биргеликте куюндатып кубалап турушат.

Жел-Кайып жана Куюн пирлеринин колдоосу аркылуу сырдуу кодду Тайторуга бекемдөөдө, Дөөтү пиринин Тайтору менен болгон диалогун мисал кыла кетсек (“Мезгил сабактары”, 3-том, «Сыр найзалар каякта», Шайдоот).

«Дөөтү пири:

- Адамдар ойлошоор, кең ааламдагы айланган асман тоголоктору менен кара куюндардын чоңдугунан Жел-Кайып менен Куюн пиринин ал сфералардагы жумушу абдан оор экен го деп. Ооба, ал ошондой. Ал эми чоң нерселерге салыштырмалуу көлөмү боюнча күкүм болуп калчулар менен иштешүүнүн өзү да тиги Пирлерге оңой-олтоң эмес. Мисалы, Куюн пири ушунча кичинекей бурулуштарда кайрылган нерселердин айлануусун туураласа (капиллярларда артына кайткан кандын жүгүрүшү айтылат), ал эми Жел-Кайып болсо, кайрылып, туйлап, буйтап жаткан суу менен темирди (канды) ар кайсы тамырда ар кандай ылдамдыкка күүлөп турат. Жел-Кайыптын адам денесиндеги суу менен темирди ала жүгүрүүсү ушундай ылдамдыкта дейсиң, алиги адам баласынын чуркашы анын ылдамдыгына салыштырмалуу ордунан жылбаган бир нерсе болуп калат. Карабайсыңбы, угуп олтурсаң кереметтер көп: жай кыймылдагандын денеси өз ичинде тиги пирлердин колдоосу менен катуу ылдамдыктарды алып жүрөт (кандын ылдамдыгы). Куюн пири менен Жел-Кайыптын касиеттери ар дайым аларда темир менен сууну катуу күүлөп турушкандыктан, алар параллель дүйнөлөргө чыгууга өз ичинде жүгүрүп турган жогорку ылдамдыктын башатын колдонушса болот. Адамдардын айрымдары гана тунук сезимдери менен аңдоо аркылуу, ар кандай дүйнөлөргө сапар тартуучу ылдамдыктарды өз дене ичиндеги ылдамдык күүсүнөн алышат да, жолдомо болчу мындай кайыптык пирлердин колдоосун ээн аймактардан издешпейт (медитация кылуучу жайларга, мазарларга, тоолорго барбай эле). Дагы бир сырды айта кетейин: алар күнөөлөрү артканда жаратылыштын ар кандай капсалаңына кабыл болуп калып жатышпайбы, мисалы, катуу шамалдын айынан (ураган, смерчь, куюн, торнадо). Мына ушундай апааттан аман алып калчу бир амал ар бир адамда бар. Алар кележатканжелтолкунунун (шамал, ураган, торнадо) ылдамдыгына жараша өздөрүнүн тамырларында (кандын айлануу ылдамдыгыайтылат, бул жерде ар кандайжоон-ичке кантамырлардын өлчөмүнө карай Куюн пири менен Жел-Кайып ар кандай ылдамдык толкундарынденебизде күүлөп турушат экен) учуп-сызып жаткан кандын ылдамдыгын күүлөшкөндө эсен-соо калчу жагдайда болуша алат. Эгер айлампа-шамал болсо (торнадо), кошо абага көтөрүлүп анын токтоосу менен кайра жерге аман-эсен «консо» болот экен. Же түз шамалдарда алардын ылдамдыгына карата ички ылдамдыктын күүсүн толгоо менен шамалдын ылдамдык күчүндө кошо учпай, кудум шамал болбогон жерде тургансып коргонуп калууга болоору айтылат.

Улуу Теңир адамдын бир дагы апааттан коргоно албай калуусун Карабай койгон эмес. Алар өздөрү пир каситтеринен алыстоо менен көздөрүн жаап алып жатышпайбы».

Бир гана сайтта катталгандар пикирлерин жаза алат. Эгер катталган болсоңуз, анда аккаунтуңузга кириңиз.
катталгандар гана колдонуучулар "ЖМКларга даттанууларды териштирүү комиссиясына" арыздана алат. Эгер сиздин аккаунтуңуз бар болсо, анда кириңиз.

Азырынча бир да пикир жок...