Акыркы макалалар

Жалал-Абад шаарынын мэри, Мухтар Арапбаев: "Аны кыйратам, муну жыргатам деп ооз к=птъргъм келбейт"

Жалал-Абад шаарынын мэри, Мухтар  Арапбаев:  "Аны кыйратам, муну жыргатам деп ооз к=птъргъм келбейт"

Сузак районунун Калмак-кырчын айылында 1958-жылы 22-сентябрында мугалимдин ъй бъл=сънд= туулган. Жалал-Абад шаарындагы №1 орто мектепти 1973-жылы аяктап, Москва шаарындагы жън-тери жабдуулары техникумунун мал чарбасындагы соода-сатык адистигин 1976-жылы ийгиликтъъ бътърг=н. Алгачкы эмгек жолун =зъ туулган Сузак районундагы райондук керек-жарак мекемесинин лаборанттыгынан баштап, ошол эле жылы Советтик Армиянын катарына чакырылган Жоокердик милдетин аткарып кайткандан кийин, жумушун улантып 1979-1993-жылдар аралыгында алган адистиги боюнча ар кандай кызматтарды аркалаган. Ошондой эле билимин жогорулатуу максатында 1980-жылы Кыргыз Мамлекеттик Университетинин =н=р-жай товарлары боюнча соода жъргъзъъчъ адистигине тапшырып 1985-жылы аяктаган. Ал эми 1993-жылдан бери Жалал-Абад шаарындагы «Айгъл» универмагы жабык акционердик коомунун башкармалыгынын т=рагасы болуп иштеп келген. Жалал-Абад шаардык ке\ештин 2004-жылдагы т=ртънчъ чакырылыштагы депутаты болуп шайланген. Ъй бъл=лъъ, эки уул, бир кыздын атасы.

Ушул жылдын 12-февралында шаардык ке\ештин VI чакырылыштагы депутаттары тарабынан шаар мэри болуп шайланган Мухтар Абдуллажанович Арапбаевдын калаа башчысы кызматын аркалап жатканына ъч айдан ашууда. Шаар мэрлигине шайланаарда берген убадаларынын аткарылышы кандай болууда жана маалымат каражаттарында чыгып жаткан макалалар боюнча оюн билъъг= суроолор менен кайрылдык.

- Мухтар Абдуллажанович, ъч айдан ашуун убакытта шаардыктар жана алардын к=йг=йл=ръ менен бирдикте мекеме, ишканалар менен да дээрлик таанышып алгандырсыз деп ойлойбуз. Аткарылып жаткан иштер боюнча кыскача айтып =тс=\ъз?

Кънъмдък шаар турмушунда аткарылуучу иштер =з нугунда жъръъд=, жаз келээри менен шаар тазалоо иштери шаар тургундарынын кол кабышы астында кызуу жърдъ. Алгач, шаар турмушу менен жакындан таанышуу ъчън карапайым эл, шаар тургундары, студенттер жана окуучулар тъшъп каттап жърг=н муниципалдык автобустарга чыгып шаарды кыдырдым. Мени к=пчълък тааныбагандыктан, аларга суроо берип жооп алдым, окуучуларга жол кире т=л=йсъ\=рбъ десем, кенже класстардын окуучулары акы т=л=шп=г=нън айтышты. Шаардын магистралдык жолдорунун, ички к=ч=л=рънън, шаар тазалыгынын абалы менен таанышууга мъмкън болду. Кийин шаардагы мекеме, уюмдардын жана =ндъръш тармагы менен таанышып к=йг=йъ менен пландары ж=нънд= маалымат алдым.

Азыр шаар ичи кыйла тазаланып, суу кетъъчъ канал, лоток, арыктар тазаланышы ъчън каражаттары б=лъштърълъп иш алып барылууда. +тк=н жылы шаарда борбордук аянтчалар реконструкцияланды, эми такташтыруу иштеринен кийин ал аянтчалар толугу менен =тк=рълъп элге пайдаланууга берилишин караштыруудабыз. Быйыл болсо, =тк=н жылдардагы республикалык бюджеттен келип тъшъъчъ акча каралбагандыктан, шаардын бюджетинин эсебинен муниципалдык к=п кабаттуу ъй курууну баштайлы деген ъмътт=ръбъз бар. Антпесе, ъч ми\ден ашуун адам жер алам, турак-жай салам деп кезекте к=п жылдан бери турат экен. Шаардын болсо жери сатылганы сатылып, берилгени берилип кетиптир. Шаар жайылып, кыштактагыдай жер ъй кура берсек, жа\ы турмуш курган жаш ъй бъл=л=р кантет, кезек кътк=нд=р кандай болот деп, к=п кабаттуу ъйдъ курууну «практикалап» алсак, жылдан жылга ушул темпти кийинки жергиликтъъ бийликке келгендер уласа, шаар бийиктикке, =йд= карай, орустар айтат го «по вертикали» дегендей =съъл=р болсо, жакшы ийгиликтер болот деп ишенем.

- Тъшънъктъъ. К=пчълъкк= кызыктуу деп ойлойм, Сиз ишкер ч=йр=сънън адамы катары таанымал эле\из, саясатка келип калышы\ызга эмне себеп болду, =зъ\ъз ж=нънд= айта кетсе\из?

-Союз мезгилинде =съп жетилген бардык эле замандаштарым сыяктуу балагым =ттъ, ушул шаардагы №1 мектептин 8-классын бътърг=нд=н кийин эле Москва шаарында техникумда окуп, эрте эле чо\ турмушка аралашып калдым десем болот. Окуумду бътъръп катардагы лаборант кызматын аркалап жърдъм, ал кезде кызмат тепкичтеринин ар биринен татыктуу к=т=рълъъг= мъмкънчълък берилет эле. Акырындан бардык этаптарды =тк=ръп, ишти алып кете ала турган кызматкерлерди =стъръш=т болуучу. Ошентип бир эле жерде иштеп жъръп директордун орун басарлыгына чейин жаш кезимден эле иштей баштадым. Мен иштеген потребкооперация Москвага баш иет эле, Союз тарагандан кийин иштеген жеримдеги мекемеге директор болосун деген сунуштар тъшк=нъ менен ал кызмат мага тийбеди. Союз тарап кетти, Кыргызстан демократиялык системада =нъгъъ жолун тандап, базар экономикасына карай багыт алды. Базар экономикасына =тъъд= коомдук менчик мамлекеттик менчиктен б=лънъъг= =ттъ. Эси\издерде болсо массалык търд= «приватизация» жърдъ, ал кезде Кыргыз Республикасынын соода министрлигине кызматка «собеседованиеге» чакырылып, мага кызмат сунушталды анда мен 34 жаш куракта элем. Бирок, ата-энем мага съй=нъп калышканбы билбейм, менин Бишкекке кетъъм= уруксат беришпеди. Ошону менен Соода министрлиги биздин системада иштеп бергин деп, 1993-жылы шаардагы «Айгъл» универмагына директорлук кызматка 6-апрелде дайындалдым. Ошол эле жылдын май айынан «Айгъл» универмагы акционердик коом болуп тъзълдъ, анда бардык кызматкерлер акция сатып алышты, мамлекет 75% акциясын кармап турду. Универмаг =з ишмеръълъгън =з алдынча жъргъзъъг= мажбур болду, элди керектъъ товар менен камсыз кылуу милдети турду, =н=р-жай, =ндъръш дегендердин к=бъ ишин жъргъз= албай «банкрот» болушту, кээси сатылып, таланып-тонолуп жок болду. Шаардыктарды керектъъ товар менен камсыздоо ъчън чет мамлекеттер менен иш алып барууну, эл аралык де\гээлде соода жъргъзъъ жолдорун иш менен кошо ъйр=ндък десем болот. Ал эми, 1996-жылдан тарта «Айгъл» акционердик коому мамлекет кармаган акциясын сатып алып, =з алдынча ишкана болуп иш жъргъзъп келе жатат. Акционердик коомдогу директорлор ке\ешмеси тарабынан «Айгъл» акционердик коомунун башкарламалыгына т=рага болуп шайландым. Иш алып баруунун жолдорун билбей калган болсок, балким биздин акционердик коом да башка багытта кетмек, бирок учурда 500д=й жумушчу орун менен камсыздалып, алар ъй- бъл=сън багып, жашоо турмушун =тк=ръшъп жатышат.

Белгилъъ англиялык саясатчы, Уинстон Черчилл «Саясатка аралашпаса\ да, саясат =зъ сага аралашат» - деген учкул с=зън эстеп кеттим. Ошондой сы\ары 2010-жылдагы коогала\дуу окуялар, андан кийинки шаардагы жылда эле мэрлердин алмашуусу, этникалык, саясий туруксуздук, менин да тынчымды алды. Анын ъстън= Ардагер аксакалдарыбыз сунуштап, ишкерлик ч=йр=съ да айтып, =зъм чо\оюп, =ск=н шаарыма иштеп беръънъ туура к=рдъм. Былтыры шайлоого даярдык, шайлоо учуру жана андан кийинки окуяларды элибиз маалымат каражаттары аркылуу жакшы билет.

- Мухтар Абдуллажанович, =зъ\ъз белгилеп кеткендей маалымат каражаттарда чындыгында сиз ж=нънд= КСДПчы, «базарком» деген маалыматтар айтылат. Сиз буга кандай баа бересиз?

Мен =зъ ишкерлик менен алектенгеним менен =зъм ж=нънд= ашыкча жарыя болгонду каалабайм, бирок саясаттын айрымасы ушундай экен =зъ\ ж=нънд= маалыматтарды окуп кээде, =зъ\ън да оозу\ ачылат. Кыргыздардар илгертен эле, адамдардын атын таппай калганда же башка учурларда «журт башы», «чечен», «акын», «чабан», «жылкычы» же иш кылбаса «бекерчи» дешет го, ошондой эле менин аткарган ишиме жараша «базарком», партиялуулугума карата «КСДПчы» деп жазып жатышкандыр. Мен ъчън эки адамды жумуш менен камсыз кыла албай, кимге асылаарын билбей «бекер» жърг=нд=р эмне десе ошо десин. Пайгамбар жашына кадам таштап калган мезгилим, жаштыгымда иштеп, ъй бъл= багып, байлык топтоп дегендей чуркап жърдъм. Канча бай болсо\ деле бир кесе тамакка адам баласынын курсагы тоёт, =зъмдън =ск=н шаарыма колдон келген аракетти жасайын деп жатамын. Ал жумушту кыйратып, мунусун жыргатам деп ооз к=птъргъм келбейт, шаардыктар аз-аздан бирок сазынан аткарылган жумуштарга къб= болуп, мезгили келгенде баа беришип, эл =зъ айтып жаманын жаман, жакшысын жакшы дешет деген ой максаттарым бар.

- Рахмат, кызыктуу маек куруп бергени\изге.

Бир гана сайтта катталгандар пикирлерин жаза алат. Эгер катталган болсоңуз, анда аккаунтуңузга кириңиз.
катталгандар гана колдонуучулар "ЖМКларга даттанууларды териштирүү комиссиясына" арыздана алат. Эгер сиздин аккаунтуңуз бар болсо, анда кириңиз.

Азырынча бир да пикир жок...