Акыркы макалалар

Бизге, сиздей журт башчы жетишпей жаткансыйт…

Бизге, сиздей  журт башчы жетишпей жаткансыйт…

Мамлекеттик ишмер, КРнын Баатыры Абсамат Масалиев к=зъ тиръъ болсо, ушул к=кт=мд= 80 жашка толмок. Бирок, шум ажал аны 2004-жылдын 2-августунда 71 жаш курагында жър=к оорунун азабынан арабыздан алып кеткен. К=зъ =тс= да артында аткарган иштери элдин эсинен чыкпай эскерип келишет. Учурда жер-жерлерде улуу инсандын жаркын элесине арналган иш чаралар уюшулууда. КРнын облустагы ыйгарым укуктуу =кълънън 13-марттагы №86-б буйругунун негизинде анын элесин тъб=лъкк= калтырууга арналган иш чаралар =тк=рълъъд=.

Ал 1933-жылы 10-апрелде азыркы Ош облусунун Кадамжай районундагы Алыш кыштагында дыйкандын ъй-бъл=сънд= жарык дъйн=г= келген.

Алгачкы беш жылда «Кызыл-кыя к=мър» башкармалыгынын «Комсомольская» кенинде участка начальнигинин жардамчысы-тоо мастери, участканын начальниги, «Комсомольская» кенинин башкы инженеринин орун басары, «Кыргыз к=мър» трестинин башкы инженеринин жардамчысы болуп эмгектенет.

1961-жылы Кыргызстан компартиясынын Ош областык комитетинин =н=р жай жана транспорт б=лъмънън инспектору болуп которулат.

1962-1964-жылдары Алматыдагы Жогорку партиялык мектепте окуйт. Андан со\ Кыргызстан КП БКсы менен Кыргыз ССР Министрлер Советинин, партиялык-мамлекеттик контролдоо комитетинин =н=р жай, транспорт жана байланыш б=лъмънън инспектору, Ош облустук элдик контрол комитетинин т=рага орун басары болуп иштейт.

1966-жылы партиянын Ош областык комитетинин =н=р жай жана транспорт б=лъмънън башчысы, ал эми 1969-1971-жылдары партиянын Таш-К=мър шааркомунун 1-катчысы, андан со\ эки жылдай Кыргызстан КП Бксынын =н=р жай жана транспорт б=лъм башчысынын орун басары болгон.

1972-1974-жылдары Фрунзе шаардык аткомунун т=рагасы.

1974-1979-жылдар-Кыргызстан КП БКнын катчысы.

1975-жылдын январь 1985-жылдын июнь айлары партиянын Ысык-К=л областык комитетинин биринчи катчысы.

1985-жылы КПСС БКнын инспектору. 1985-жылдын ноябрынан 1991-жылдын апрелине чейин Кыргызстан КП БКнын биринчи катчысы.

1990-жылдын апрель-декабрь айларында Кыргыз ССРинин Жогорку Ке\ешинин т=рагасы болгон.

1991-жылдын апрель-август айлары КПСС БКнын идеологиялык б=лъмънън ке\ешчиси.

1993-96-жылдар Тоо-кен иштериндеги коопсуздукту техникалык к=з=м=лд== боюнча мамлекеттик агенттиктин мъдъръ.

А. Масалиев 1995-жылкы президенттик шайлоодо Аскар Акаевдин негизги атаандашы болгон.

Мамлекет ъчън таза, адилеттъъ иштеген. Аруулуктун чолпон жылдызы эле деп замандашы КРнын эмгек си\ирген мугалими, тарых илимдеринин доктору, профессор, персоналдык пенсионер Топчубек Баялиев эскерет. «Абсамат Масалиевич Ысык-К=л обкомуна биринчи катчы болуп жа\ы эле к=чъп барса, ат тезегин кургатпай К=лдън бир чо\ ачендиги, бир чанач кымыз, бир баглан козуну бышыртып, айдоочусунан берип жиберген го кайран эр. А. Масалиевич, ал айдоочуну ъйън= киргизип: «Бизге эки эле чыны кымыз, бир кесим эле эт жетет, кесирлик кылбай ырым ъчън ооз тийип коелу»,- деп калганын кайра айдоочунун машинасына салып кайтарып берген экен. Учурда бизге бул адамдай журт башчы жетишпей жаткансыйт»,- деп «Эл жарчысы» гезитине маек куруп берген. Ал эми, чогуу иштешкен, же болбосо чогуу жърг=н замандаштары, бул инсанды эскергенде, анын жубайынын эстъълъгън жана эч качан жубайынын ишине башын салып киришпегенин =т= баалашат экен. Анын ъстън= =зъ да жогорку маданияттуу болуп, балдарын, же жакындарын колдоп, аларга ашыкча шарт жаратып бийлигинен пайдаланбаптыр. Карапайым адамдардын жашоосу кандай болсо, =зъ да алардан =зг=ч=л=нъп, бардар шартта жашоону жактырбаптыр. «Эгер, жакшы кызматка келип иштейм десе\ер, эмгеги\ер менен элге жаккыла да, эл ъчън иштегиле!»,- деген аталык калыс с=зън айтып жана калыстык менен акыйкаттыкты ураан тутуп бул жашоодон =тк=нъ замандаштары айтып бътп=й келет.

Мезгил келгенде, кандай адам эле, элге кандай эмгеги =ттъ эле же элдин наалат с=зън алып, зыяны тийген бекен деген эки суроо, ар бир адамдын башында бар жана анын жообун эл =зъ берет. Табиятынан жупуну, адамгерчиликтъъ, ченемсиз иштерман, элинин жакшылыгы менен жамандыгына бирдей къйъп-жанып, улуу кичъъг= мээримдъъ, кайталангыс пенделик сапаттары менен феномен аброй топтоп элдин эсинде жана тарыхта кала берет. Ал эми, Абсамат Масалиевдей адамдын баскан турганы, жасаган эмгеги ългъ болбой, анан кандай адамды ългъ тутат элек? - деген суроо =зън=н-=зъ жаралат…

Кенже ТЫНЫМБЕК кызы

Бир гана сайтта катталгандар пикирлерин жаза алат. Эгер катталган болсоңуз, анда аккаунтуңузга кириңиз.
катталгандар гана колдонуучулар "ЖМКларга даттанууларды териштирүү комиссиясына" арыздана алат. Эгер сиздин аккаунтуңуз бар болсо, анда кириңиз.

Азырынча бир да пикир жок...