Акыркы макалалар

Кєркєм кол єнєрчїлїктєгї саймалардын тїрлєрї:

Кєркєм кол єнєрчїлїктєгї саймалардын тїрлєрї:

1. Басма саймасы. Буюмду жасаганда ичи толтурулуп, жылма, текши сайылып тїшєт. Жипти узунунан алып туруп арасынан жип жанаша алынып, улам бир жиптин тїбїнєн кийинки жип алынып, бастырылып тїшїрїлєт.

2. Жєрмємє сайма. Турмушта бул сайма кєп кездешет. Бирден илинип, сызык менен жєрмєлїп сайылат. Жаўы їйрєнчїктєр кийиздин бетине оймосунун сїрєтїн карандаш менен чийип сайып алышып, андан кийин ичин толтурушат. Аны жєрмємє менен да, басма менен да толтурса болот.

3. Чыраш сайма. Жыш чыраш деп да аталат. Бул сайма менен биздин ыйык баш кийимибиз ак калпактын четтери бекитилет. Андан сырткары, жаздыкты, тамдын бооруна илинїїчї килемдердин четтерин да чыраш менен бекитсе болот. Сумкалар бышык болуш їчїн да четтери чыраш менен жыш бекитилет.

4. Илме дос сайма. Бул кєбїнчє жєрмємє сыяктуу эле сїрєттєрдїн четтери алынып сайылат. Ичин толтурам десе толугу менен илме дос саймасы менен толтуруп кете берїїгє болот. Андан сырткары эки тїстєгї буюмду бириктирїїгє дагы илме дос саймасы пайдаланылат.

5. Терс кайык. Бул сайма азыр кєп пайдаланылбай калды. Балачакта билем, апам жууркандын жакасын саймалап кооздочу эле. Эмне себептен унутулуп калганын билбейм, бирок, мен муну унуткарбай єз шакирттериме їйрєтїїгє умтулам. Кийиздин бетинен ылдый жактан жогору карай илинип сайылып жїрїп отурат. Бул тїндїк жакта кєп пайдаланылган. Тїштїк элинде сайылуу ыкмасы башкача. Тїштїк жактыкы єтє татаал, оўой менен їйрєнє албайт. Мен муну тїштїккє кєп каттап жїрїп билдим.

6. Секиртме сайма. Кийиздин ортосунан жорголотуп, бирин алып, экинчисин албай кетет. Бул кєбїнчє кийиздин бетиндеги сайма сайылып бїткєндєн кийинки жардамчы сайма, декоративдїї сайма десек болот. Секиртме Кыргызстандын ар кайсы жактарында ар кандай аталат. Мисалы, чычкан изи, коён изи, ит таман ж.б. Илгери апаларыбыз терс кайрык сыяктуу сайманы жууркандардын, тєшєктєрдїн четтерине пайдаланышчу.Секиртме деп аталып калышы, менимче убакыт тар, тїнї менен отуруп, бат бїтїшїнє карап сайышса керек. Негизинен бул бат сайылат. Муну сирке деп да аташат.

7. Кєптїрмє саймасы. Калган саймалардан айырмаланып, кездеменин, кийиздин арткы бетине жеткирбей берки бетине эле кєптїрїп аркы терки сайып, ийнени тегеретип кете берет.

8. Аратиш саймасы кєбїнчє эки буюмду, кийиздерди бириктирїїдє колдонулат. Бычак учу деп да аташат.

9. Тордомо сайма, бул буюм бїткєндєн кийин четтерин бириктире турган сайма.

Маалыматтар саймачы

Гїлмира Кутуева жетектеген «Кеўеш» ишканасынын маалымат булактарынан алынды

Бир гана сайтта катталгандар пикирлерин жаза алат. Эгер катталган болсоңуз, анда аккаунтуңузга кириңиз.
катталгандар гана колдонуучулар "ЖМКларга даттанууларды териштирүү комиссиясына" арыздана алат. Эгер сиздин аккаунтуңуз бар болсо, анда кириңиз.

Азырынча бир да пикир жок...