Latest articles

Чемпион тарбиялаш о\ой, адам тарбиялаш кыйын

 Чемпион тарбиялаш о\ой, адам тарбиялаш кыйын

Жалал-Абад областындагы алты «Каратэ-до» спорт клубунда 200д=й бала машыгат, аларды спорттун бул търъ боюнча алты машыктыруучу Япония мамлекетинин дъйн=лък «Каратэ-до» федерациясынын атайын =кълъ тарабынан берилъъчъ, эл аралык «Кара кур» жана «Кър=\ кур» сертификаттарынын ээлери машыктырышат.

Бул дъйн=г= таанылган «Каратэ-до» аталыштагы спорттун мекени Япониянын Окинава аралында байыркы кылымдан тарта келе жатат. «Карате-до» кыргыз тилине которгондо «бош кол» б. а. «пустая рука» дегенди билдирет. Тарыхка кайрылсак, анда Окинава =з мезгилинде Кытай мамлекети тарабынан оккупацияланып, жергиликтъъ элдин колунда курал жок болгонуна байланыштуу, =зън коргоо максатында жогорку чеберчиликте аткарылган кол кър=шън =зд=штъръъг= мажбур болушкан. Ал эми спорттук аренага бул тър Гичин Фунакошинин аракети менен таанылган.

Спорттун бул търъ Совет мезгилинде ар бир республикага ке\ири тараган. Кыргызстанда да бир топ спорт съйъъчъл=р ага к=\ъл бура башташкан. Атай кетсек, белгилъъ спортчу, кытайдын ден соолукту чы\доо багытындагы спорту «Тайдзи» чебери, Макен Исаков болду.

Биздин шаарыбыздын Барпы-Сейил к=ч=сънд=гъ «Балдар чыгармачылык» ъйънд=гъ спорт залда 30 бала «Каратэ-до» менен шугулданат жана аларды Медербек уулу Жоомарт машыктырып келет. Бул машыктыруунун жемиши катары мисал келтирсек, быйылкы жылдын 27-мартында Казакстан Республикасындагы Петропавловский шаарындагы «Каратэ-до» боюнча ачык чемпионатына, шаарыбыздан Медербек уулу Жоомарт, Панарбек уулу Султан, Яхшибаев Т=л=н катышты. Булардын аракети текке кетпей, Яхшибаев Т=л=н эки жолку таймашта атаандаштары армян жана грузин улутундагы каратэчилерди же\ип, алтын медалга ээ болду. Жоомарт Медербек уулу ъч таймаштын бир==сън=н утулгандыгына байланыштуу экинчи орунга жетип, къмъш медалга ээ болду. Ал эми Панарбек уулу Султан жети жамааттык таймаштан ъчънчъ орунду ээлеп, коло медалга ээ алды. Белгилей кетчъ нерсе, Панарбек уулу Султан бул чемпионатта дъйн=лък япон мастери Манабу Муракаминин жетекчилиги астында семинардан =тъп, экзамен тапшырып эл аралык де\гээлдеги «I - Дан кара кур» деген сертификатын алды. Панарбек уулу Султан бул сертификатка жетъъ ъчън эки жолу барып ийгиликсиз кайткан эле, бул жолу жаш спортчунун жолу ачылып, сыймыктуу сертификатка мээнетинин негизинде жете алды. Каратэ-дочулардын бул ийгилигинин негизинде Кыргызстандын желеги желбиреп, кыргыз жигиттеринин аты аталып, элибизге сыймык алып келишти.

Жалал-Абласттык «Каратэ-до» федерациясынын вице-президенти, Т=л=н Яхшибаев: -Келечекте жаш =спъръмд=рдъ туура багытта тарбиялоодо спорттун ушул търъ =т= чо\ жардам берет деп эсептейбиз. Анткени бул спорттун философиясы, адамдын этикасы биринчи орунда каралып, адамды токтоо, айк=л жана сабырдуу болууга тарбиялайт. Адам адегенде бир==нъ эмес, алгач =зънън ички сезимин башкарып же\е билъъсъ керек. Адам жа\ылышпайт деп кепилдик беръъг= мъмкън эмес, бирок ал жа\ылыштыгын кайталоого жол берилбеши керек. Ата-энелер ушул багытта балдарды кызыктырса, жакшы болмок. Машыктыруучулар ъчън чемпион тарбиялоодо анча деле оор иш эмес, ал эми адам тарбиялоо э\ жоопкерчиликтъъ да, э\ тъйшъктъъ.

Айтмакчы, биздин спортчулар жакында Бишкек шаарында =тк=н ачык республикалык чемпионаттан да жемиштъъ кайтышты. Облус боюнча барган 38 каратэчилер 2 алтын, 5 къмъш жана жамааттык таймаштан 2 коло медал алып кайтышты. Буйруса, спорттун бул търън= кызыгуучулардын саны арбыйт деген ишенимдемин. Анткени, бул спортто тарбиялык мааниге к=п к=\ъл б=лън=т. Таза ден соолук, маданияттуу жъръм-туруму жогору инсан тарбияланат,- дейт.

Кеже ТЫНЫМБЕК кызы

Only registered users can post comments. If you have account, please signin here.
Only registered users can post complaints. If you have account, please signin here.

No comments so far...